Skip to main content

A MasterMinds Klub HÁZIRENDJE

Lineo International Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (1071 Budapest, Damjanich utca 58. 1. em. 2., Cg. 01-09-949687, telefon: +36 70 394 5336, email: masterminds@coaching-nlp.hu, a továbbiakban Szervező) által szervezett MasterMinds Klub jelen házirendje a MasterMinds Klub rendezvényeire vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza. A MasterMinds Klub rendezvényeit biztosító helyszín területére való belépéssel a Látogató tudomásul veszi a jelen házirendet, valamint azt, hogy annak betartását a Látogatók személyi és vagyoni biztonsága, valamint a Szervező jogos érdekei céljából a Szervező ellenőrzi.

 

  1. BELÉPÉS A HELYSZÍNRE

1./ A MasterMinds Klub programjaira a Szervező belépődíjat szedhet, amelynek árát saját belátása szerint határozhatja meg. A belépődíjak a www.tixa.hu weboldalon kerülnek közzétételre. A Szervező kizárja a jegyek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, ide nem értve azt az esetet, amennyiben az adott program a Szervező által törlésre kerül, vagy a Szervezőn kívül álló okok (vis maior) miatt nem kerül megtartásra.

2./ A megvásárolt jegy az adott eseményre belépésre csak abban az esetben jogosít, ha a jegy eredeti, még nem került felhasználásra, és ahhoz annak birtokosa jogszerűen jutott hozzá. A Szervező kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beléptetés során annak a gyanúja merül fel, hogy a jegy nem jogszerű úton került a jegybirtokoshoz (különösen, de nem kizárólagosan bankkártya-csalás gyanúja esetén), úgy a jegybirtokostól a jegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjen, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítélje, és megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvénytelenítse és a belépést megtagadja. Ugyanígy jogosult a Szervező a belépést az eseményre megtagadni, ha a jegybirtokos hamis, hamisított vagy korábban már felhasznált jeggyel kíván belépni. A helyszínen történő jegy vásárlás esetén, előzetes regisztráció szükséges az info@coaching-nlp.hu email címen.

3./ A Szervező a MasterMinds Klub rendezvények helyszínén tartózkodók biztonsága érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a MasterMinds Klub rendezvényeinek helyszínére bevihető tárgyakat (pl.: nagy méretű táska, esernyő) eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a MasterMinds Klub rendezvényeinek helyszínére kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, graffiti készítésére alkalmas eszközöket, festékszóró sprayt és filctollakat, továbbá lőfegyvert, kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat, illetve általában olyan tárgyakat bevinni, amelyek birtoklása jogellenes, vagy amelyek a MasterMinds Klub rendezvényeinek helyszínén tartózkodó személyek biztonságára nézve egyébként veszélyt jelenthetnek. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a MasterMinds Klub rendezvényeinek területére nem léphet be.

4./ A MasterMinds Klub rendezvényeinek helyszínére ittas, bódult állapotban, illetve nem megfelelő ruházatban belépni nem lehet. A Szervező a MasterMinds Klub rendezvényeinek helyszínén tartózkodó többi Látogató érdekében a beléptetés ellenőrzésének jogát fenntartja és a belépést a fenti esetekben megtagadhatja.

5./ A MasterMinds Klub rendezvényeinek helyszínére állatok – a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően – nem hozhatók be.

6./ A MasterMinds Klub rendezvényeinek helyszínére kerékpárt behozni tilos. A biciklivel érkező Látogatók a környék nyilvános kerékpártárolóit használhatják.

7./ A MasterMinds Klub rendezvényeinek helyszínére történő belépésben megakadályozható az a személy, aki az I/4. pontban írtak alá esik.

 

  1. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

1./ A Látogató a MasterMinds Klub rendezvényeinek helyszínén az általános normákat betartva köteles viselkedni, a vonatkozó jogi előírásoknak és a jelen házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Szervező kéri a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.

2./ A Látogató tudomásul veszi, hogy a MasterMinds Klub által szervezett rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthet a Szervező, valamint a Szervezőtől erre engedélyben részesülő személyek, illetve sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), továbbá más Látogatók is. Amennyiben a Látogató a MasterMinds Klub rendezvényének helyszínére belép, vagy ott tartózkodik, előfordulhat, hogy a kamerák látószögébe, így felvételre, illetve adásba kerül, azaz a Látogatóról kép- és hangfelvételek készülhetnek és kerülhetnek felhasználásra.

Az előzőekben írtak értelmében a Látogató a MasterMinds Klub rendezvényeinek helyszínére való belépéssel, illetve az ott történő tartózkodással, illetőleg a MasterMinds Klub rendezvényein történő részvétellel kifejezetten hozzájárul a kép- és hangfelvételek elkészítéséhez és bármely egyéb módon való felhasználásához, és hozzájárulását adja arca, megjelenése és megnyilvánulásai közléséhez is, azzal, hogy a Látogató kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető.

Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szervező, valamint a Szervezőtől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (ideértve a MasterMinds Klub népszerűsítését is), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a Szervező, valamint a Szervezőtől engedélyben részesülő személyek a MasterMinds Klub rendezvényeit, programjait rögzíthetik, a rögzített felvételt többszörözheti és képhordozón terjeszthetik, sugározhatják vagy más módon a közönséghez közvetíthetik, ismételten sugározhatják vagy más módon a közönséghez közvetíthetik, ideértve azt az esetet is, amikor a rendezvényt, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult semmilyen ellenszolgáltatásra vagy kompenzációra, és kifejezetten tudomásul veszi, hogy az előzőekben írtakkal összefüggésben semmilyen követeléssel nem léphet fel, sem a Szervezővel, sem a felvételek készítésében közreműködő vagy azokat felhasználó harmadik személyekkel szemben.

A Látogató a MasterMinds Klub rendezvényeinek helyszínén a programokról kép- és hangfelvételt csak a Szervező előzetes írásos beleegyezésével készíthet. A Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti.

3./ A MasterMinds Klub rendezvények helyszínének területén a Szervező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

4./ A MasterMinds Klub rendezvények helyszínének zárt terein belül tilos a dohányzás. Dohányozni kizárólag a dohányzásra kijelölt helyen lehetséges.

5./ A MasterMinds Klub rendezvényeinek helyszínéről eltávolítható vagy kitiltható az a személy, aki

(i) más személyek életét, testi épségét veszélyezteti;

(ii) más személyek vagyoni jogait; vagyontárgyaik épségét veszélyezteti;

(iii) a természetes környezetet veszélyeztető, illetve garázda, vagy rendőri intézkedésre egyébként alapul szolgáló magatartást tanúsít;

(iv) más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít, vagy agresszív magatartásával a közönségen belül egyébként békétlenséget szít;

(v) felszólítás ellenére sem távolítja el a MasterMinds Klub rendezvényének területéről azon tárgyakat, amelyek behozatala az I/3. pont értelmében tilos;

(vi) nem a bejáraton keresztül jutott a MasterMinds Klub rendezvények területére, vagy onnan korábban eltávolították;

(vii) az I/4. pontban írtak alá esik.

Akit a fentiek alapján a MasterMinds Klub rendezvényének területéről eltávolítottak vagy kitiltottak, a megvásárolt belépőjegy(ek) díját nem igényelheti vissza.

 

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1./ Az események minimum 15 fős résztvevői létszám esetén kerülnek megtartásra. A rendezvényekre külön regisztráció nem szükséges, a helyfoglalás érkezési sorrendben történik. Kivételt képez ez alól a helyszínen történő jegyvásárlás, mely esetben a részvételi szándékot előre kell jelezni info@coaching-nlp.hu email címen. Abban az esetben, ha egy esemény a minimum résztvevői létszám hiányában, vagy a Szervezőn kívül álló okok miatt (vis maior) nem kerül megtartásra a megvásárolt belépőjegyek vissza, valamint egyéb rendezvényre történő beváltásával kapcsolatban a jegyértékesítő partner tájékoztatást küld az érintetteknek.

2./ A Szervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.

3./ A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szervező nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártyája elvesztését a Látogató nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A Szervező különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért.

4./ A Látogató teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa, vagy az általa behozott háziállat által a MasterMinds Klub rendezvények helyszínén okozott károkért, mind a Szervező, mind a további Látogatók, mind pedig más harmadik személyek felé.

5./ A Szervező a program és helyszínváltoztatás jogát fenntartja.

 

Budapest, 2018. március 01. | Lineo International Consulting Kft. / Lineo CoachingTM

Close Menu