1. A felek közös megegyezés alapján írásban kezdeményezik a közvetítő felkérését.

A feleknek nyilatkozniuk kell arról, hogy közös megegyezés alapján, a közöttük fennálló vitás ügy megoldását közvetítői eljárás keretében kívánják rendezni.
Mit kell tartalmaznia a felkérésnek?

 • az érintett felek nevét,
 • lakhelyét vagy székhelyét,
 • tartózkodási helyét,
 • a közvetítésre felkért mediátor nevét,
 • ha a feleket meghatalmazott képviseli, a meghatalmazott nevét, címét,
 • a vita tárgyát.

2. A mediátor a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül írásban nyilatkozik, arról, hogy elfogadja-e a felkérést.

3. A mediátor köteles visszautasítani a felkérést, amennyiben a felek bármelyikével szemben összeférhetetlenség merül fel, mely az alábbi okok valamelyikének vagy azok együttes fennállása esetén áll fent:

 • a közvetítő valamelyik felet már egy másik ügyben képviseli,
 • az érintett felek bármelyikével rokoni kapcsolatban van,
 • a felek bármelyikével munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, tagsági viszonyban áll,
 • érintett az ügyben,
 • elfogult az üggyel kapcsolatban.

4. Amennyiben a mediátor elfogadja a felkérést, a feleket az elfogadó nyilatkozatában meghívja az első közvetítői megbeszélésre.

A tárgyalás helyszínéül a mediátor által meghatározott iroda szolgál, sohasem a jogvitában érintett felek valamelyikének irodája. A feleknek az első közvetítői megbeszélésen személyesen, együttesen kell megjelenniük. Ez ugyanis alapfeltétele a közvetítői eljárás megindításának.

5. A közvetítő az első megbeszélésen tájékoztatja a feleket:

 • a közvetítés alapelveiről
 • a közvetítői megbeszélés folyamatáról
 • a személyét és az eljárásba szükség szerint bevont szakértőt terhelő titoktartási kötelezettségről

6. Az első ülésen a felek kinyilvánítják, hogy egyetértenek a közvetítői eljárás szabályaival, valamint változatlanul kérik annak lefolytatását.

Ez a tény mindkét fél, illetőleg a mediátor aláírását is tartalmazó írásos nyilatkozatban kerül rögzítésre. Ugyancsak dokumentálásra kerül ezen nyilatkozatban az eljárás során felmerült díjak, illetve költségek előlegezésének és megfizetésének módja, beleértve az eljárástól való elállás és megszűnés eseteit is, illetőleg az ekkor fizetendő díj, költség. A közvetítői eljárás díját és költségeit, továbbá a szakértő díját és költségeit a felek egymás között egyenlő arányban viselik. E nyilatkozat aláírásával megindul a közvetítői eljárás.

7. Valamennyi fél a mediátor jelenlétében ismerteti az eset fontosabb pontjait, az üggyel kapcsolatos véleményét, érveit.

A mediátor a tárgyalásokat úgy irányítja, hogy a felek a múltba történő visszatekintés helyett a lehetséges megoldásokat körvonalazzák, azokat szűkítve megtalálják és megfogalmazzák a kölcsönösen elfogadható kompromisszumos megoldást, elérve a nyertes-nyertes állapot kialakulását az ügyben.

8. A mediációs eljárás befejeződik:

 • A mediációs megállapodás aláírásának napján
 • A mediátor a felek együttes jelenlétében megkötött lezáró megállapodást írásba foglalja, és a megállapodást tartalmazó okiratot a feleknek átadja.
 • Ezt az okiratot aláírja a mediátor valamint a személyesen, együttesen jelenlévő felek.
 • A mediátor rögzíti a megállapodást és a felek aláírásukkal kötelezik magukat az abban foglaltak elfogadására.
 • A megállapodást a felek írásban rögzítik és aláírásukkal jelzik, hogy mindenben egyetértve elfogadják azt. (Az ülések során létrejövő köztes megállapodások szintén rögzítésre kerülnek.)
 • Fellebbezésnek helye nincs!
 • Azon a napon, melyen bármelyik fél úgy dönt, hogy a közvetítői eljárást befejezettnek tekinti.
 • Ha a felek egybehangzóan kijelentik a mediátor előtt, hogy kérik az eljárás befejezését.
 • Amennyiben a mediáló fél és/vagy felek, a mediátor írásbeli felszólítása ellenére sem tartják be a mediáció szabályait a mediátor eláll a mediációs eljárás lefolytatásától.
 • Ha a felek másként nem állapodnak meg, a nyilatkozat aláírásának napjától számított 4 hónap elteltével.