Skip to main content

Adatkezelési szabályzat

1. BEVEZETÉS

Az Lineo International Consulting Kft., Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 58. 1. Emelet 2. Ajtó (a továbbiakban: Lineo), mint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál NAIH-121784/2017 számon nyilvántartott adatkezelő valamennyi adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el.
Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető coaching-nlp.hu. A Lineo fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására. A Lineo az adatkezelési szabályzattal, annak értelmezésével kapcsolatos tájékoztatást elektronikus formában nyújt. Az ezzel kapcsolatos kérdéseket az marketing@coaching-mediation.hu címre megküldve tehetőek fel.
A Lineo kiemelten fontosnak tartja a szolgáltatását igénybe vevők személyes adatainak védelmét valamint információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását.
A Lineo a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő intézkedéseket.
A Lineo jelen Szabályzatot az alábbi joganyagok alapján hozta létre:
• a 2012. január 1 -je előtt nyilvántartásba vett és kezelt adatok vonatkozásában: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
• 2012. január 1-jét követően: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.)
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.)
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklám tv.)
• a biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászatsegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban:
Gytv.)
• az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: Gyr.)

2. FOGALMAK

2.1. érintett: az a személy, aki az adatot rendelkezésre bocsátotta, aki az adat által közvetlenül vagy közvetve azonosítható
2.2. személyes adat: bármely érintettel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
2.3. különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
2.4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
2.5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
2.6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
2.8. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
2.9. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
2.10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.11. adatzárolás: az adatok azonosító jelzéssel való ellátásának s további kezelésének (továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának) véglegesen vagy meghatározott időre történő korlátozása, lehetetlenné tétele;
2.12. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
2.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
2.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;
2.15. személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
2.16. adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;
2.17. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
2.18. Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

3. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy ha — egyes speciális esetekben – az nemzetközi egyezményen alapul, vagy Alapokmányban biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli, illetve egyéb esetekben, ha azt törvény elrendeli.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak illetve az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
A Lineo által kezelt adatok megadása önkéntes. A Lineo által üzemeltetett weboldalakon az egyes adatlapokat, regisztrációs űrlapot mindenki saját felelőssége tudatában, a jelen Szabályzathoz hozzájárulva tölti ki, illetve juttatja el a Szolgáltatóhoz. Az Lineo az így megadásra került személyes adatokat az Érintett beleegyezésével kezeli.
Jelen Szabályzat tartalmazza mindazon információkat, amely alapján az Érintettet egyértelműen, közérthető és részletes tájékoztatására – az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, (4. pont) az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat – sor kerül. A Szabályzat tartalmazza ezen felül az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek (7. pont) ismertetését is.
A kezelt személyes adatok az alábbi követelményeknek felelnek meg
• felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
• pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
• tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig
lehessen azonosítani.
A Lineo nem alkalmaz korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jelet.
A Lineo a személyes adatokat harmadik személy (pl. szerződéses partner) részére az Érintett hozzájárulása mellett továbbítja (az adatok megadása és a szolgáltatás igénybevétele hozzájárulásnak minősül), más harmadik személyek részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az Érintett ahhoz hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
A Lineo személyes adatot (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A Lineo hírleveleivel, kutatásaival, képzéseivel, előadásaival, promóciós anyagaival, felméréseivel kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson (többek között: online vagy papíralapú regisztráció, callcenteres megkeresés, nyereményjáték) alapulnak.
Amennyiben a megadott adatok egy körének megőrzését, továbbítását jogszabály teszi kötelezővé, az adatközlésről az Érintettek az általuk megadott elektronikus elérhetőségen kapnak értesítést. Az Lineo által rendelkezésre bocsátott adatközlési helyeken az Érintett személyesen — vagy az általa megadott adatok által azonosítható személy meghatalmazásával és hozzájárulásával járhat el.
Ha az Érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
Abban az esetben, ha az Érintett a 16. életévét betöltött kiskorú, hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
Amennyiben a megadott adatok egy körének megőrzését, továbbítását jogszabály teszi kötelezővé, az adatközlésről az Érintettek az általuk megadott elektronikus elérhetőségen kapnak értesítést.
A Lineo által rendelkezésre bocsátott adatközlési helyeken az Érintett személyesen vagy az általa megadott adatok által azonosítható személy meghatalmazásával és hozzájárulásával (ide értve a számlakibocsátónak adott adatközlésre adott engedélyt) járhat el.
Az adatkezelés célja, hogy a Lineo az Általános Szerződési Feltételekben rögzített jogait gyakorolhassa, és kötelezettségeinek eleget tegyen. Ennek körében az adatok felhasználására kerül sor többek között a szolgáltatás minőségbiztosításához, fejlesztéséhez, a szolgáltatással kapcsolatos információk, tájékoztatások eljuttatásához.
Amennyiben az adatok felvételére az Érintett hozzájárulásával (általa történő adatmegadással) kerül sor, azokat a Lineo— törvény eltérő rendelkezésének hiányában — a rá vonatkozó ötelezettség teljesítése céljából vagy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll — további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

4.1. A LINEO ÁLTAL ÜZEMELTETETT HONLAPOK LÁTOGATÁSA
A Lineo által üzemeltetett honlapon lehetőség van a Lineo által biztosított online szolgáltatások igénybevételére, illetve ezzel kapcsolatos hírlevélre, vagy más értesítésre történő feliratkozásra.
A Lineo által üzemeltetett honlapon az IP címeket ideiglenes jelleggel, statisztikai céllal rögzítik, azonban azokat a honlaplátogatók személyéhez nem kapcsolják hozzá. A Lineo által üzemeltetett honlapok cookie-t (azonosító adatcsomagot) használnak az oldalt
látogatók tevékenységének követéséhez. A cookie-t információk tárolására használja. A cookie rögzíti például a látogatás időpontját, azt a tényt, hogy a látogató járt-e korábban az oldalon, és az oldalt, amely a látogatót a weboldalra irányította. A statisztika célja, hogy a Lineo
információt tudjon meg arról, hogy a felhasználók hogyan használják az oldalt, így lehetősége nyílik az oldal illetve fellelhetőségének a javítására.
Az Érintettnek lehetősége van kikapcsolni az ilyen cookie-k használatát, amennyiben olyan böngészőt használ, amely jelez, ha cookie-t küldtek, és visszautasítja a nem kívánt cookie-kat.
4.2. FELIRATKOZÁS, REGISZTRÁCIÓ, BEJELENTÉS
4.2.1. Adatkezelési cél: kapcsolatfelvétel, az Érintett részére személyre szabott (az ő szakterületére tartozó) hírlevél, játék, pályázati, kutatási lehetőség küldése, marketing, statisztika, kapcsolattartás, szolgáltatásnyújtás, számlázás
4.2.2. Adatkezelési jogalap: az Érintett hozzájárulása, illetve az Elker tv.13/A. §-a, valamint Reklám tv. 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, Etikai Kódex 6.§ (3) pontja, az Etikai Kódex 4. fejezet 6. paragrafus (3) bekezdése
4.2.3. A kezelt adatok köre regisztrációkor: név (cégnév), lakcím (székhely), számlázási cím, e-mail cím(ek), adóazonosító jel (adószám), postacím, munkahely neve, címe, szakterület(ek), telefonszámok, projekthez tartozó egyéb adatok
4.2.4. Az adatkezelés időtartama: az e-mailcím törléséig, illetve az engedély visszavonásáig A személyes adatok módosítására és törlésére, hozzájárulás visszavonására az marketing@coaching-mediation.hu e-mail címre küldött értesítéssel van mód.
A hírlevélről a hírlevél alján található link segítségével is le lehet iratkozni.
4.3. EGYÉB ADATKEZELÉSEK
Amennyiben az adat felvételére e Szabályzatban meg nem határozott okból kerül sor, arról az Érintett az adat felvételekor kap tájékoztatást. Kivételes esetben bírósági, ügyészi, nyomozó hatósági, szabálysértési hatósági, a közigazgatási hatósági, a Hatóság általi megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Lineo köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
A Lineo ezen esetekben a megkereső szerv részére — amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte — személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Az adatok kezelése Magyarországon történik.

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA

A Lineo a honlapjával, hírleveleivel és más szolgáltatásaival kapcsolatos személyes adatkezeléseket a saját illetve az adatkezelő székhelyén végzi.
A Lineo a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon hozta létre, hogy
• Az informatikai rendszer alkalmas a kezelt adathoz történő hozzáférés korlátozására, ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik személytől (így a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől, megsemmisítéstől) védetvédettek.
• A személyes adatok automatizált feldolgozása során a jogosulatlan adatbevitel megakadályozása, az adatfeldolgozó rendszerek illetéktelen személyek általi használata, az adatátviteli berendezés segítségével történő használat megakadályozása, az adatbevitellel kapcsolatos információk (pl. ki, mikor) illetve az adat továbbítással kapcsolatos ellenőrizhetőség és megállapíthatóság biztosítása érdekében az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.
• Az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról hibajelentés készül, a hibás adatok törlésre kerülnek.
• Annak érdekében, hogy az adatok a véletlen megsemmisülés és sérülés valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen védettek, illetve üzemzavar esetén helyreállíthatóak legyenek az adatokról biztonsági mentés készül.
A Lineo az adatokat egy nyilvántartásban kezeli.
A Lineo az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja.
A Lineo informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel
kapcsolatos bűncselekmények ellen. Az üzemeltető a biztonságról jelszavas védelem, tűzfal, szerver biztonsága eljárásokkal gondoskodik.

6. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve — a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével — törlését az marketing@coaching-mediation.hu e-mail címen, illetve hírlevél esetén a hírlevélről történő leiratkozással.
Az érintett kérelmére a Lineo tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
A Lineo az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok
továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatok ezen nyilvántartásban történő megőrzésére irányuló kötelezettség időtartamát jogszabály korlátozhatja, azonban személyes adatok esetében ez öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem lehet.
A Lineo a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában ad évenként egy alkalommal ingyenes, ez követően adminisztratív díj (amely a felvilágosítás nyújtásának költségét fedezi) ellenében tájékoztatást.
Amennyiben az ismételt tájékoztatás kapcsán kitűnik, hogy az adatkezelés jogellenes vagy hibás volt, az adminisztratív díj visszafizetésre kerül.
A Lineo az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást megtagadhatja, amennyiben az az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzpénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében szükséges. Ezen esetben a Lineo közli az Érintettel a felvilágosítás megtagadásának jogi alapját illetve a jogorvoslati lehetőségeket. A Lineo az elutasított kérelmekről a Hatóságot évente a tárgyévet követő január 31-ig köteles értesíteni.
A Lineo a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:
• annak kezelése jogellenes,
• az Érintett kéri,
• az adat hiányos vagy téves és az állapot jogszerűen nem korrigálható (feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki)
• az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
• azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Törlés helyett a Lineo zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekét. Azonban zárolt személyes adat is csak addig kezelhető, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A Lineo köteles megjelölni azon személyes adatot, amely helyességét vagy pontosságát az Érintett vitatja, de annak helyessége vagy pontossága nem állapítható meg egyértelműen.
Az Lineo a helyesbítésről, zárolásról, megjelenéséről és a törlésről értesíti az Érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. Ha a Lineo az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az Érintett ezen pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
A Lineo — az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével — a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Lineo az adatkezelést — beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is — megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az Érintett a Lineo meghozott döntésével nem ért egyet, jogosult — annak közlésétől illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül — bírósághoz fordulni.
Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az Érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az erre vonatkozó értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat a Lineo ellen. A Lineo az Érintettet is perbe hívhatja.
Ha a Lineo a fentebb említett értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről a Szolgáltatótól, amely felvilágosítást a Lineo az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni.
Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. A Lineo az Érintettet is perbe hívhatja. A Lineo az Érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adatot azonban nem továbbíthatja az adatátvevő részére, ha egyetértett a kérelmező által előterjesztett tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

7. BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Az Érintett a jogainak megsértése esetén a Lineo ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét a Lineo, az adatátvétel jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Szolgáltatót a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az Info tv. 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
Ha a bíróság az Info tv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni.
A Lineo köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő az Info tv. 21. § (5), illetve
(6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
A bíróság elrendelheti ítéletének — a Lineo azonosító adatainak közzétételével történő –
nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

7.1. KÁRTÉRÍTÉS
A Lineo az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti, kivéve, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06 -1- 391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Close Menu