Skip to main content

LINEO INTERNATIONAL CONSULTING Kft
1071 Budapest, Damjanich utca 58. 1. em. 2. emelet

Adatkezelési Szabályzat

TARTALOMJEGYZÉK

 1. Általános rendelkezések
 2. Az adatkezelés érvényesülő alapelvei
 3. Jogszabályi háttér
 4. A Szabályzat frissítése és elérhetősége, annak megismerése és elfogadása
 5. Az adatkezelési tevékenység
 6. Adatfeldolgozók, adattovábbítás
 7. Honlap által használt sütik (cookiek)
 8. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok
 9. Jogalap nélkül kezelt személyes adatok
 10. Adatbiztonsági intézkedések
 11. Adatvédelmi incidens
 12. Az Érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

 

Utolsó módosítás: 2023.08.23.

 

 1. Általános rendelkezések

Jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Lineo International Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Lineo) tevékenysége során végzett adatkezelésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

Az adatkezelő adatai:

 • Név: Lineo International Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 58.
 • Adószám: 23030307-2-42
 • Cégjegyzékszám: 01-09-949687
 • Honlap: coaching-nlp.hu
 • Telefon: +36703945336
 • E-mail: info@coaching-nlp.hu

 

Az Adatkezelő jelen Szabályzat útján tájékoztatja a természetes személyeket az általa végzett adatkezelés elveiről, folyamatáról és garanciáiról. Amennyiben a Lineo adatkezelésével kapcsolatosan bővebb információra lenne szüksége, kérjük vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel bármely, fent megjelölt elérhetőségen.

A Szabályzatban használt fogalmak elsősorban a GDPR (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján kerültek meghatározásra, az alábbiak szerint:

 • Ügyfél: a Lineoval szerződést kötő, valamint a Lineo szolgáltatásait igénybe vevő természetes vagy jogi személy;
 • Érintett: minden olyan természetes személy, aki valamely személyes adata alapján közvetlenül, vagy közvetve – különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján – azonosítható, és akivel kapcsolatban Adatkezelő adatkezelést végez (pl.: Ügyfél, érdeklődő);
 • Személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely adat vagy információ, mely az Érintettel kapcsolatba hozható, vagy az Érintett azonosítására alkalmas (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel – az Adatkezelő által birtokolt információk és technikai feltételek segítségével – helyreállítható;
 • Egészségügyi adat: az Érintett testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
 • Adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, szerv, mely az Adatkezelő nevében és felhatalmazása alapján adatokat kezel. Jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezései az Adatkezelő által igénybe vett valamennyi Adatfeldolgozóra is vonatkoznak.
 • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, mely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az Adatfeldolgozóval, a közös adatkezelővel, illetve az Adatfeldolgozó és Adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló, adatok kezelésére felhatalmazott személlyel.
 • Az érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 • Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

 1. Az adatkezelés során érvényesülő alapelvek

A Lineo kiemelt figyelmet fordít az Érintettek személyes adatainak védelmére, azok pontosságára és bizalmas jellegének megőrzésére, preventíven lép fel annak érdekében, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat célhoz kötötten és a korlátozott tárolhatóság jegyében csak és kizárólag megfelelő jogalappal kezelje, illetve hogy az általa kezelt személyes adatokat kellő jogalap hiányában ne adja át harmadik személyek vagy szervezetek számára, illetve azokat a kezelés jogalapjának megszűnését követően törölje.

 

A Lineo a fenti célkitűzéseire tekintettel mindent megtesz annak érdekében, hogy az alábbi, személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek a személyes adatok kezelésének folyamata során teljes mértékben, korlátozás nélkül és minden esetben érvényesüljenek:

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • Célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • Adattakarékosság elve: a személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.
 • Pontosság elve: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.
 • Korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor.
 • Integritás és bizalmas jelleg elve: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Elszámoltathatóság elve: az adatkezelő felelős a fentiekben meghatározott alapelveknek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 

 1. Jogszabályi háttér

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak, valamint adatkezelési elveknek eleget téve kezeli, és biztosítja azokat a garanciális feltételeket, amelyek a biztonságos adatkezeléshez szükségesek. Az adatkezelési folyamatok – különösen, de nem kizárólagosan – a következő jogszabályok alapján kerültek kialakításra:

 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban Rendelet);
 • évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény a számvitelről (Számviteli tv.);
 • évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (Fktv.);
 • 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról (Fktv. Vhr.);
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).

A GDPR 6. cikke alapján az adatkezelés akkor minősül jogszerűnek, ha annak alapja az ott taxatív felsorolt valamely jogalap. Jogszerűnek minősül az adatkezelés, amennyiben a következő esetek valamelyike fennáll:

 • az Érintett – előzetes tájékoztatás alapján – hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez [6. cikk (1) bekezdés a) pont]
 • az adatkezelés egy olyan szerződés előkészítéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, melyben az Érintett az egyik fél [6. cikk (1) bekezdés b) pont]
 • az adatkezelést jogszabály teszi kötelezővé Adatkezelő számára [6. cikk (1) bekezdés c) pont]
 • az adatkezelés az Érintett, vagy másik személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges [6. cikk (1) bekezdés d) pont]
 • az adatkezelés közérdekű, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges [6. cikk (1) bekezdés e) pont]
 • az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének védelme vagy érvényesítése érdekében szükséges [6. cikk (1) bekezdés f) pont]

 

 1. A Szabályzat frissítése és elérhetősége, annak megismerése és elfogadása

A Lineo fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot egyoldalúan, az Érintettek külön kifejezett hozzájárulása nélkül is módosítsa.

A Lineo minden esetben közzéteszi a Szabályzat hatályos változatát, és egyidejűleg biztosítja a Szabályzat korábbi változatainak elérhetőségét a http://coaching-nlp.hu/ honlapon annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok jogosultjai mindenkor pontos információval rendelkezzenek a Lineo adatkezelési tevékenységére és arra vonatkozó szabályokkal kapcsolatosan.

 

A Lineo a honlapján közzétett tájékoztató útján, valamint az Érintett által bármely fórumon kezdeményezett kapcsolatfelvétel során felhívja Ügyfeleit arra, hogy bármely személyes adat Lineo részére történő rendelkezésére bocsátását megelőzően jelen adatkezelési szabályzat rendelkezéseit figyelmesen olvassák végig. Személyes adat bármilyen fórumon történő rendelkezésre bocsátása esetén a Lineo a Szabályzat hatályos verziójának elérhetőségét közli és kéri az Érintett hozzájárulását a részére átadott adatok jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez. Az adatok átadásával az Érintett kijelenti, hogy a jelen Szabályzatnak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és annak rendelkezéseit kifejezetten elfogadja.

 

 1. Az adatkezelési tevékenység

A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama az alábbiakban kerül bemutatásra:

 

5.1. Kapcsolattartás az Ügyfelekkel és a szolgáltatás iránt érdeklődőkkel

A Lineo szolgáltatásai iránt érdeklődőknek lehetősége van felvenni a kapcsolatot Adatkezelővel a honlapon elhelyezett linkek segítségével vagy a Lineo közösségi média oldalain keresztül (https://www.facebook.com/lineoic/, https://www.facebook.com/coachingnlpinternationalacademy/, https://www.facebook.com/stothmarta/

 

A kezelt adatok köre Az adatkezelés
célja jogalapja időtartama
Név, e-mail cím, telefonszám, üzenet tartalma. Kapcsolatfelvétel szerződés előkészítésével vagy tájékoztatás kérésével összefüggésben GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás, melyet az Érintett – a jelen szabályzat elérhetőségét követően – a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével és az üzenet elküldésével ad meg A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig

 

5.2. Felnőttképzési hallgatói szerződésekkel kapcsolatban végzett adatkezelés

 

A kezelt adatok köre Az adatkezelés
célja jogalapja időtartama
Név, cím Szerződéskötés GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – a szerződés előkészítése és a szerződés teljesítése A szerződés megszűnésétől számított 8 év, jogvita esetén, ha az későbbi időpont, a jogvita lezárását követő 5 év.
Számla kiállítása, könyvelés GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése;

Áfa tv. 169. §, Számviteli tv. 167. §, 169. §

Születési név, születési hely és idő, anyja neve, legmagasabb iskolai és szakmai végzettség Szerződéskötés, szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – a szerződés előkészítése és a szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (Fktv. 21.§)

A szerződés megkötésétől számított 8. év utolsó napjáig; jogvita esetén, ha az későbbi időpont, a jogvita lezárását követő 5 év.
TAJ szám, adóazonosító jel, állampolgárság Szerződéskötés GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás, melyet az Érintett – a jelen szabályzat elérhetőségét követően – az adatok átadásával ad meg
Személyi azonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, legmagasabb végzettség igazolására szolgáló dokumentum másolata, Az Ügyfél azonosítása során felvett adatok ellenőrzése GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás, melyet az Érintett – a jelen szabályzat elérhetőségét követően – az adatok/dokumentumok átadásával ad meg
Levelezési cím (tartózkodási hely), e-mail cím, telefonszám Kapcsolattartás GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – a szerződés előkészítése és a szerződés teljesítése
Kép- és hangfelvétel A képzési ismeretanyag elsajátításának követése, követelmények teljesítésének dokumentálása, utólagos ellenőrzés, teljesítményértékelés biztosítása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás, melyet az Érintett – a jelen szabályzat elérhetőségét követően – az ad meg A hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 8. év utolsó napjáig; jogvita esetén, ha az későbbi időpont, a jogvita lezárását követő 5 év.
Kép- és hangfelvétel, véleményezés, elérhetőségek Marketing tevékenység GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás, melyet az Érintett – a jelen szabályzat elérhetőségét követően – az ad meg A hozzájárulás visszavonásáig.

 

5.3. Szolgáltatási szerződésekkel (coaching, NLP, mediáció) kapcsolatban végzett adatkezelés

 

A kezelt adatok köre Az adatkezelés
célja jogalapja időtartama
Név, cím Szerződéskötés GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – a szerződés előkészítése és a szerződés teljesítése; A szerződés megszűnésétől számított 8 év, jogvita esetén, ha az későbbi időpont, a jogvita lezárását követő 5 év.
Számla kiállítása, könyvelés GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

Áfa tv. 169. §, Számviteli tv. 167. §, 169. §

Születési név, születési hely és idő, anyja neve, adóazonosító jel, állampolgárság Szerződéskötés, szerződés teljesítése (szerződő fél azonosítása) GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – a szerződés előkészítése és a szerződés teljesítése és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás A szerződés megszűnésétől számított 5 év, jogvita esetén, ha az későbbi időpont, a jogvita lezárását követő 5 év.
Legmagasabb iskolai és szakmai végzettség, Személyre szabott szolgáltatásnyújtás, a szerződés teljesítése során alkalmazott módszerek meghatározásra, szolgáltatás hatékonyságának növelése GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás, melyet az Érintett – a jelen szabályzat elérhetőségét követően – az adatok átadásával ad meg A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a szerződés megszűnésétől számított 5 évig
Egészségügyi adatok Személyre szabott szolgáltatásnyújtás, a szerződés teljesítése során alkalmazott módszerek meghatározásra, szolgáltatás hatékonyságának növelése GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti kifejezett hozzájárulás, melyet az Érintett – a jelen szabályzat elérhetőségét követően –  az egészségügyi adatai megadására szolgáló űrlap kitöltése útján a, az adatközlés önkéntességére vonatkozó figyelemfelhívást követően ad meg
Személyi azonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, legmagasabb végzettség igazolására szolgáló dokumentum másolata, Az Ügyfél azonosítása során felvett adatok ellenőrzése GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás, melyet az Érintett – a jelen szabályzat elérhetőségét követően – az adatok/dokumentumok átadásával ad meg
Levelezési cím (tartózkodási hely), e-mail cím, telefonszám Kapcsolattartás GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – a szerződés előkészítése és a szerződés teljesítése
Kép- és hangfelvétel Személyre szabott szolgáltatásnyújtás, a szerződés teljesítése során alkalmazott módszerek meghatározásra, szolgáltatás hatékonyságának növelése, előrehaladás dokumentálása és követése GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás, melyet az Érintett – a jelen szabályzat elérhetőségét követően – az ad meg
Kép- és hangfelvétel, véleményezés,

elérhetőségek

Marketing tevékenység GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás, melyet az Érintett – a jelen szabályzat elérhetőségét követően – az ad meg A hozzájárulás visszavonásáig.

 

5.4. Hírlevelek küldésével kapcsolatos adatkezelés

 

A kezelt adatok köre Az adatkezelés

 

célja jogalapja időtartama
Név, e-mail cím, hírlevél feliratkozás státusza Hírlevél küldése az Érintett előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása szerint GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Grtv. 6. § (1) bek. szerinti előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása; A hozzájárulás visszavonásáig

 

A hírlevélre történő feliratkozás az automatizált adatfeldolgozás részét képezi, mellyel a Lineo által használt rendszer automatikusan, előre rögzített szabályok mentén az Érintett által megadott hozzájárulás és adatok birtokában hírlevelet küld az arra feliratkozónak.

A hírlevelekről az Érintett bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a következő elérhetőségen: info@coaching-nlp.hu, valamint a hírlevélben található linkre kattintás után megjelenő honlapon.

 

 1. Adatfeldolgozók, adattovábbítás

A személyes adatok adatfeldolgozás céljára átadásra kerülhetnek a Lineo archiválási, továbbá számviteli és IT szolgáltatója részére. Postai úton történő kapcsolattartás esetén a címadatok átadásra kerülnek a Magyar Posta, illetve a megbízott futárszolgálat részére. A számlázási adatok megosztásra kerülnek a Lineo könyvelését végző személlyel.

A személyes adatok a szerződés és az adatkezelés célja szerint továbbíthatók a teljesítésben közreműködő egyéb személyek részére, akiknek közreműködését, illetve igénybevételét a szerződés lehetővé teszi, illetve az Ügyfél jóváhagyta. Felnőttképzésben történő részvétel esetén a jogszabályban meghatározott adatok továbbításra kerülhetnek a felnőttképzési államigazgatási szerv részére.

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, amely megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés GDPR-ban meghatározott követelményeinek való megfelelését és az érintett személyes adatainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

A Lineo a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat főszabály szerint nem továbbítja harmadik személyek részére a jogosult írásban adott hozzájárulásának, vagy megfelelő jogalap – pl.: jogszabályi kötelezettsége teljesítése érdekében – hiányában.

Eltekintve a fenti főszabálytól, a Lineo jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében minden hónapban továbbítja könyvelője számára a képzéseken résztvevő hallgatók, valamint Ügyfelei részére kiállított számlákat, amely tartalmazza a hallgató illetve Ügyfél nevét és postai címét.

Kivételes esetben bírósági, ügyészi, nyomozó hatósági, szabálysértési hatósági, közigazgatási hatósági, NAIH általi megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Lineo köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. A Lineo ezen esetekben a megkereső szerv részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe a honlap működésének biztosítására (tárhely szolgáltatás, honlapon történő adatbevitel), melynek adatai az alábbiak:

Tárhely szolgáltatás:

 • Név: Master ITC Kft.
 • Székhely: 1145 Budapest, Mexikói út 42 B.
 • Adószám: 12127786-2-42
 • Elérhetőség: Master ITC Kft. <huszar.erna@mitc.hu>
 • Adatvédelmi tájékoztató (URL): https://mitc.hu/

Honlapon történő adatbevitel:

 • Név: Lineo International Consulting Kft., Stuparu Robert
 • Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 58 ½.
 • Adószám: 23030307-2-42
 • Elérhetőség: lineo.ic@gmail.com

Az Adatfeldolgozó által kezelt adatok: honlapra feltöltött adatok, a honlapon keresztül Adatkezelőnek eljuttatott adatok (adatbekérő kérdőív kitöltése).

Adatkezelő főszabály szerint nem továbbít adatot harmadik országba. Amennyiben eseti jelleggel ilyen adattovábbításra sor kerül, Adatkezelő olyan harmadik országba továbbít személyes adatot, amely a Bizottság megfelelőségi határozata szerint megfelelő védelmi szintet biztosít, vagy ha megfelelőségi határozat nem áll rendelkezésre, akkor Adatkezelő kizárólag a GDPR 46. vagy 49. cikke szerinti feltételek fennállása esetén továbbít harmadik országba személyes adatot.

 

 1. Honlap által használt sütik (cookiek)

A Lineo által üzemeltett http://coaching-nlp.hu/ honlap bizonyos területein „sütiket”(cookiekat) használ az oldalt látogatók tevékenységének követéséhez, amelyek azonban semmilyen formában sem kerülnek összekapcsolásra a látogató személyével.

A sütik célja a felhasználói élmény fokozása a weblap használata során, illetve információt nyújt Adatkezelő számára az oldal működésének ellenőrzéséhez. A sütik lényege, hogy meghatározott információt tárolnak a honlap látogatójának merevlemezén, vagy webes böngészőjében, mely információk segítenek a Lineo-nak megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatók mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. A sütik rögzítik például a látogatás időpontját, azt a tényt, hogy a látogató járt-e korábban az oldalon, és az oldalt, amely a látogatót a weboldalra irányította. A sütik segítségével elő lehet segíteni, hogy a honlap következő látogatása alkalmával megjelenő információk megfeleljenek a látogatók felhasználói elvárásainak.

A Lineo által üzemeltetett honlapon az IP címeket ideiglenes jelleggel, statisztikai céllal rögzítik, azonban azokat a honlap látogatók személyéhez nem kapcsolják hozzá. Az alkalmazott sütik az Érintett azonosítására alkalmatlanok.

A Lineo honlapjának felkeresése esetén, sor kerülhet olyan technikai adatok automatikus mentésére is, amelyekből a személyes adat jogosultjának személye nem azonosítható. Ilyen technikai adatnak minősül azon honlapnak a címe, amely a látogatót a Lineo honlapjára irányította, a weboldalon végzett keresések, valamint a weboldalhoz való hozzáférés helyszíne.

Azon olyan adatok, melyekből a látogató személy nem azonosítható, nem minősül személyes adatnak, így azok nem tartoznak jelen Szabályzat hatálya alá. Ezen információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra.

A sütik használati engedélyének megtagadása nem jár hátránnyal Érintett részére. A sütik használatát Érintett saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg.

 

 1. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

18 éven aluli személyek kifejezett szülői engedély hiányában nem adhatnak meg magukról Személyes adatot.

A Személyes adatok rendelkezésre bocsátója kijelenti és szavatolja, hogy kifejezetten jelen Szabályzatban foglaltakra figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban semmilyen mértékben sem korlátozott.

Abban az esetben, ha a személyes adat rendelkezésre bocsátója az érintett személyes adat rendelkezésére bocsátására önállóan nem jogosult, köteles arra, hogy az érintett harmadik személy jogosult (pl.: törvényes vagy ügyleti képviselő, gondnok, gyám, vagy egyéb személy, akinek a nevében és érdekében eljár) írásbeli beleegyezését beszerezze, vagy a rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésére más jogalapot biztosítson.

A Lineo mindenkor jogosult arra, hogy ellenőrizze a személyes adatok kezelésére megjelölt jogalap megfelelőségét. Erre tekintettel a Lineo kérheti az ügyben eljáró személy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazását és/vagy az érintett személyes adat jogosultjának megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

 

 1. Jogalap nélkül kezelt személyes adatok

A Lineo elkötelezett annak érdekében, hogy törlésre kerüljön minden olyan személyes adat, amely kezelésének megszűnt a jogalapja, illetve amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére.

Ennek az elköteleződés keretében a Lineo a fentieken túl vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy jogalap nélkül kezelésében lévő személyes adatok semmilyen módon se kerüljenek általa történő felhasználására, valamint harmadik személyek irányában továbbításra.

Lineo felhívja a kezelésében lévő személyes adatok jogosultjait arra, hogy késedelem nélkül jelezzék számára azt, ha a személyes adat jogosultja azt tapasztalja, hogy harmadik személy jogosulatlanul bocsátotta a Lineo rendelkezésére a jogosultat megillető személyes adatot, illetve ha 18 éven aluli gyermek személyes adata került szülői hozzájárulás hiányában a Lineo birtokába.

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések

A Lineo adatbiztonsági feladatai körében gondoskodik arról, hogy a részére átadott adatokhoz kizárólag munkavállalói és a szerződésben meghatározott teljesítési segédei férjenek hozzá.

A Lineo a Személyes adatok kezelésére szolgáló informatikai környezetet oly módon hozta létre, hogy az megfeleljen a következő körülményeknek:

 • Az informatikai rendszer alkalmas a kezelt adathoz történő hozzáférés korlátozására, ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik személytől (így a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől, megsemmisítéstől) védettek.
 • A személyes adatok automatizált feldolgozása során a jogosulatlan adatbevitel megakadályozása, az adatfeldolgozó rendszerek illetéktelen személyek általi használata, az adatátviteli berendezés segítségével történő használat megakadályozása, az adatbevitellel kapcsolatos információk (pl. ki, mikor), illetve az adat továbbítással kapcsolatos ellenőrizhetőség és megállapíthatóság biztosítása érdekében az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.
 • Annak érdekében, hogy az adatok a véletlen megsemmisülés és sérülés valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen védettek, illetve üzemzavar esetén helyreállíthatóak legyenek, az adatokról biztonsági mentés készül.

 

A Lineo az általa alkalmazott biztonsági intézkedések hatékonyságának érvényre juttatása érdekében nyilvántartási rendszert működtet az adattovábbítás, adatkezelés-megszüntetés, adatvédelmi incidensek, jogosulti és hatósági megkeresések illetve az arra adott válaszok nyilvántartása, ügyféladatbázis tekintetében.

A Lineo informatikai rendszere a személyes adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja és védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen. Az üzemeltető a biztonságról jelszavas védelem, tűzfal, szerver biztonsági eljárásokkal gondoskodik.

A Lineo személyes adatok papír alapú tárolása során biztosítja az adatok fizikai védelmét annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, valamint biztosítja a személyes adatok tárolására használt adathordozók fizikai védelmét (zárt irodában való elhelyezés).

 

 1. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a NAIH részére, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, akkor mellékelni kell a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a jogszabályi követelményeknek való megfelelést.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét.

 

 1. Az Érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

Kéréseivel, kérdéseivel, panaszaival, az Adatkezelő magatartására vonatkozó észrevételével közvetlenül az Adatkezelő képviselőjéhez fordulhat a 2. pontban foglalt elérhetőségeken.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az Adatkezelőhöz intézett kérelem útján gyakorolhatja. Az Adatkezelő bármely elérhetőségén történő megkeresésre haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

Jogaival az alábbiak szerint élhet:

– Előzetes tájékozódáshoz való jog és a hozzáférés joga (GDPR 13-14. cikk):

Jogosult arra, hogy kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Kérésére a Lineo rendelkezésére bocsátja az általa kezelt személyes adatok másolatát és egyidejűleg tájékoztatja a GDPR 15. cikkében meghatározott információkról (így például: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama).

– A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk):

A Lineo kérésére késedelem nélkül helyesbíti az Önre, mint érintettre vonatkozó, általa kezelt pontatlan személyes adatokat.

– A törléshez való jog (GDPR 17. cikk):

A Lineo a GDPR 17. cikkében alapján az ott meghatározott esetekben az érintett kérésére, illetve külön kérés nélkül is, késedelem nélkül törli az érintett általa kezelt adatait. Ha az érintett a Lineo által nyilvánosságra hozott személyes adatai törlését kéri, akkor a Lineo megtesz minden ésszerűen elvárható lépést annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett adatait kezelő adatkezelőket arról, hogy az érintett kérte az adatai törlését.

– Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk):

A Lineo az érintett kérésére bizonyos esetekben, a GDPR 18. cikkében meghatározott rendelkezésekre figyelemmel korlátozottan kezeli az érintett személyes adatait. Ha az adatkezelés az érintett kérésére korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a Lineo a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből kezeli.

– Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk):

A Lineo a szerződésen vagy hozzájáruláson alapuló automatizált módon történő adatkezelés esetén, az érintett kérésére, az érintettre vonatkozó, és korábban általa a Lineo rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kiadja az érintett részére, illetve az érintett kérésére, ha az technikailag megvalósítható, az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítja.

– A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk):

Amennyiben a Lineo jogos érdek alapján kezeli az érintett személyes adatát, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból a GDPR 21. cikke szerinti esetben bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, csak jogszabályban meghatározott kivételes esetben.

– A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (GDPR 19. cikk)

– Tájékoztatás adatvédelmi incidensről (GDPR 34. cikk):

Ha a az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Lineo indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

– Panasztételi jog:

Jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal éljen elsősorban az Adatkezelő és képviselője felé, másodsorban a – tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam – felügyeleti hatóság felé.

Tájékoztatjuk, hogy az illetékes felügyeleti hatóság elérhetőségei az alábbiak:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Postai cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://naih.hu

 

– Jogorvoslati jog (GDPR 78-79. cikk):

Jogosult a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, kötelező erejű döntésével szemben, illetve amennyiben a felügyeleti hatóság panaszával nem foglalkozott, vagy a panasszal kapcsolatos eljárásról nem kapott 3 hónapon belül tájékoztatást. Az Érintett jogosult továbbá hatékony bírósági jogorvoslatra az Adatkezelővel, illetve az Adatfeldolgozóval szemben, amennyiben megítélése szerint személyes adatait nem a GDPR szabályai szerint kezelték. A jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes törvényszék előtt gyakorolhatja.

 

Kérjük, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos megkeresés esetén lehetőség szerint elektronikus formában, az info@coaching-nlp.hu e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő lehetőség szerint elektronikus formában válaszolja meg az adatvédelmi kérelmeket, kivéve, ha Érintett a kapcsolattartás más módját kifejezetten kéri, vagy az Adatkezelő nem ismeri az Érintett elektronikus elérhetőségét

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatok kiadása iránti kérelem teljesítése aránytalan többletköltséget jelent Adatkezelő részére, az Adatkezelő jogosult az adatok kiadásával kapcsolatos költségeket az Érintettnek felszámítani. Az Adatkezelő az esetlegesen felmerült költségekről előzetesen tájékoztatja az Érintettet.

Opt-out

A Google lehetőséget biztosít Önnek a remarketing hirdetések funkciójához használt cookie-k (más néven web-újratervezés hirdetések) vezérlésére. Kérjük, kattintson a megfelelő opt-out linkre itt: https://www.google.com/settings/ads/plugin (A módosításhoz be kell jelentkeznie Google-fiókjába).

A Facebook nem biztosít opt-out vezérlési lehetőséget cookie-jai számára. A Facebook cookie kezelésével kapcsolatos további információkért kattintson ide: https://www.facebook.com/policies/cookies/ (Be kell jelentkeznie Facebook-fiókjába).

A cookie-k kezeléséhez kérjük, kövesse a “Hogyan tudom ellenőrizni a cookie-kat?” C. fejezet alatt található utasításokat.

A legjobb mód böngészőjének cookiek-tól való „megtisztításához”, hogy rendszeresen (vagy igény szerint bármikor) törölje a cookie-kat a böngészőből. A másik lehetőség a “Ne kövesse nyomon” opció (“inkognitó” vagy “privát” böngészés) használata.

Adatainak adatbázisunkból történő manuális törléséhez (beleértve a fizikai adatokat is) kérjük, küldje el törlési igényét az alábbi email címre: info@coaching-nlp.hu.

Close Menu