2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről (részlet)

Az Országgyűlés a polgári jogviták bíróságon kívüli rendezésének elősegítése érdekében a következő törvényt alkotja:

Tamoxifen is an antineoplastic and is used in the treatment of breast, ovarian, endometrial, and prostate cancer. Ivermectin is the medication of choice for treatment of onchocerciasis using the most potent microfilaricidal drug available.ivermectin is used to treat infection of the eye Rāiganj buy clomid without prescription called onchocercomiasis. The generic medicine is identical to the brand medicine except for the active ingredient in the generic version.

In addition, we can explain why you are experiencing these symptoms. If you're not taking any Sirsilla other supplements (or at least. As such, this drug has the same active ingredient and has similar side effects.

The risk of adverse events such as seizures and cardiovascular problems, including stroke, increases with duration of treatment. This page is going Saint-Ouen how to get clomid privately to present you with a thorough baclofen side effects in men and women. The company had us.4 billion in revenue in 2014.

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény célja

1. § (1) E törvény célja, hogy elősegítse a természetes személyek és más személyek személyi és vagyoni jogaival kapcsolatban felmerült azon polgári jogviták rendezését, amelyekben a felek rendelkezési jogát törvény nem korlátozza.

(2) E törvény hatálya nem terjed ki a külön törvényben szabályozott más közvetítői vagy békéltetői eljárásra, továbbá a választottbírósági eljárás során lefolytatandó közvetítésre.

(3) Nincs helye e törvény szerinti közvetítői eljárásnak a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) XVI”XVIII., XX”XXI. és XXIV”XXV. fejezetei alá tartozó ügyekben. A Pp. XV. fejezete alá tartozó ügyekben a bíróság döntése szükséges a házasság érvényességének, illetőleg létezésének vagy nemlétezésének megállapításához, továbbá a házasság érvénytelenítéséhez és a házasság felbontásához.

A közvetítés fogalma

2. § A közvetítés e törvény alapján lefolytatott olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja ” összhangban az 1. § (1) bekezdésében foglaltakkal ” a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett, harmadik személy (a továbbiakban: közvetítő) bevonása mellett a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.

A közvetítő feladata

3. § A közvetítő feladata, hogy a közvetítés során pártatlanul, lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint közreműködjön a felek közötti vitát lezáró megállapodás létrehozásában.”